Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 • Administrator danych osobowych:

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informujemy, iż administratorem danych jest:

Safein Beata Laba

ul. Warszawska 44a/1

40-008 Katowice

REGON: 385481515

NIP: 6443120048

 • Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy, zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – ponieważ Safein Beata Laba działający zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, oraz agenta ubezpieczeń na podstawie zawartych umów
 • przedstawienia oferty czyli podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b  RODO.
 • realizacji obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. udzielanie odpowiedzi na reklamację ,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Sposób zbierania danych osobowych.
 • Safein Beata Laba zbiera dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
 • Safein Beata Laba zbiera dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą np.:
 • w przypadku, gdy osoba ubezpieczająca nie jest jednocześnie ubezpieczonym,
 • w przypadku, gdy podawane są dane osób użytkowników pojazdu,
 • gdy zakres ubezpieczenia dotyczy więcej niż jednego ubezpieczonego,
 • gdy otrzymała je zgodnie z prawem na podstawie zawartych umów czy też stosownych pełnomocnictw celem zawarcia umowy.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Niezależnie od sposobu zbierania danych osobowych zakres danych osobowych określa faktyczna czynność przedstawienia oferty, czy też zawarcia umowy ubezpieczenia. Danymi dla realizacji celu przetwarzania danych są między innymi:

 • imię, nazwisko
 • PESEL
 • dane adresowe
 • dane przedmiotu umowy,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność to również nazwa działalności oraz REGON.

W zależności od preferowanej formy kontaktu, mogą być przetwarzane dane osobowe w postaci:

 • numer telefonu
 • adres e-mail,
 • adres korespondencyjny

Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym jednakże jest warunkiem realizacji umowy. Niepodanie ww. danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji przez Safein Beata Laba umowy tj. między innymi przedstawienia oferty ubezpieczenia i doprowadzenia do zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Informacje o odbiorcach danych osobowych (lub o kategoriach odbiorców).

Państwa dane osobowe możemy przekazać:

 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu
 • w związku z faktem, iż Safein Beata Laba wykonuje czynności zgodne z ustawą z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zebrane dane osobowe dla celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej zostaną przekazane odbiorcy danych jakim jest każde towarzystwo ubezpieczeniowe oraz agencji ubezpieczeń na podstawie zawartej umowy
 • jednocześnie w trakcie weryfikacji przebiegu ubezpieczenia dane osobowe takie jak imię, nazwisko, PESEL a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność nazwa działalności oraz REGON zostają przekazane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską jeżeli wymaga tego realizacja przedstawienia oferty lub umowy – w przypadku podania danych kontaktowych korespondencyjnych,
 • podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu:
 • podmiotom wykonującym czynności agencyjne pośredniczącym w zawarciu umowy ubezpieczenia,
 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne,
 • podmiotom wpierającym ustalenie, obronę i dochodzenie naszych roszczeń.
 • Okres przechowywania danych osobowych.

Podstawą do określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odniesienie się do prawnie uzasadnionych celów przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać:

 • przez okres realizacji umowy, wg czasu trwania np.: dla umów rocznych to 1 rok,
 • do momentu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających  z realizacji umowy,
 • przez czas, który nakazują przepisy prawa np.: podatkowego,
 • jeżeli dane były zebrane jedynie na podstawie zgody to okres ich przechowywanie, kończy się z wycofaniem zgody.
 • Przysługujące Państwu uprawnienia.

Na podstawie złożonego wniosku dotyczącego Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • dostępu do danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Safein Beata Laba nie przetwarza danych osobowych w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 • Zgoda.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (lub wyraźnej zgody), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Skarga.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Nasze dane kontaktowe.

Safein Beata Laba

ul. Warszawska 44a/1

40-008 Katowice

REGON: 385481515

NIP: 6443120048

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Safein Beata Laba: biuro@safein.pl

Zadaj pytanie

Nie odnalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie w sprawie ubezpieczeń, zadajcmi pytanie przez formularz kontaktowy. Chętnie Ci pomogę i odpowiem na Twoje
pytanie.
  WRAŻAM ZGODĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez SAFEIN Beata Laba w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219).


  WRAŻAM ZGODĘ Kontaktując się z firmą SAFEIN Beata Laba wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).


  Państwa dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane, oraz jakie prawa Państwu w związku z tym przysługują, można znaleźć w niniejszym Obowiązku Informacyjnym safein.pl/obowiazek-informacyjny/

  woman-hand-desk-office

  Pozostańmy w kontakcie